ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น เพื่อคัดเลือกชมรมดีเด่นในด้านการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา และเชิดชูเกียรติชมรมดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน รวมถึงให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมต่างๆ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก อวท.ประจำภาคเรียน

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศสมาชิก อวท.ประจำภาคเรียน เพื่อเพื่อกำกับ ติดตาม นักเรียน นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

การติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ด้วยงานแนะแนว วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (กรอกเอกสารที่นี่)

 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการ ดังนี้

1. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพตามสาขางาน

3. โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ

4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

5. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

6. โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

7. โครงการประกวดมารยาทไทย

8. โครงการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

9. โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย

10. โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

11. โครงการประกวดร้องเพลงไทยสากล

12. โครงการประกวดร้องเพลงสากล

13. โครงการประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง

14. โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R

15. โครงการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R

         โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสมัครได้ที่แผนกวิชาตามสาขางาน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดกิจกรรมองค์การฯ สมัครได้ที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25  กันยายน  2560

 

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา)

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา) เพื่อหาคณะกรรมการองค์การชุดใหม่เข้ามาทำงานแทนคณะกรรมการชุดเก่า ที่จะหมดวาระลง และส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาตามวิถีระบอบประชาธิปไตย รวมถึงฝึกการใช้สิทธิในการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ตามระบบประชาธิปไตย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560

ด้วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนครู และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

ค้นหาพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

"การย้อมผ้าสีดำ สู่ประชาชน"

ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

พิธีมอบริบบิ้นสีดำประดับแขนเสื้อ

เพื่อถวายความอาลัยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

บริการ ตัดผม เสริมสวย ฟรี ในงาน "พม.เพื่อพ่อหลวง"

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึง 1 พฤศจิกายน 2559

ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์