ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ PDF Print E-mail
Written by beampass   
Wednesday, 24 August 2016 16:27

ด้วนคณะกรรมการชมรมดนตรีและนันทนาการ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา และสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจอันดีในการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนบุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานทีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Last Updated on Wednesday, 24 August 2016 16:38
 
โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน "ฟัง พูด อ่าน เขียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม" PDF Print E-mail
Written by beampass   
Tuesday, 09 August 2016 16:24

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน "ฟัง พูด อ่าน เขียน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความกระตือรือร้นทางด้านภาษาต่างประเทศ เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านภาษาต่างประเทศระหว่างกันอย่างกว้างขวาง โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวันเวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 
การแข่งขันกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 "พนมรุ้งเกมส์" PDF Print E-mail
Written by beampass   
Tuesday, 09 August 2016 16:33

ด้วยอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11 "พนมรุ้งเกมส์ "  ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2559 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันในระดับชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาในวันดังกล่าว

 
โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ PDF Print E-mail
Written by beampass   
Monday, 01 August 2016 23:36

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสร้างเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีเจตคติในการระลึกถึงพระคุณแม่และเห็นความสำคัญของบุพการี โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น. พร้อมกัน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 


Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์