ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้ได้รับความรู้ ข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจสร้างทางเลือกให้กับตนเอง สร้างขวัญกำลังใจที่ดี รวมทั้งเชิดชูเกียรติ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกิจกรรมจัดขึ้น  ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงซีเอ็นซี อุตสาหกรรมพร้อม โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาตามไฟล์ที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคลุมลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่๐๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

                 ผลปรากฏว่ารายการจ้างก่อสร้างโครงหลังคลุมลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาคือ บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ   ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่

 

โครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ด้วยทางวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตรวจสภาพ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาจักรยาน ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 และ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


 

ค้นหา

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

"การย้อมผ้าสีดำ สู่ประชาชน"

ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

พิธีมอบริบบิ้นสีดำประดับแขนเสื้อ

เพื่อถวายความอาลัยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

บริการ ตัดผม เสริมสวย ฟรี ในงาน "พม.เพื่อพ่อหลวง"

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึง 1 พฤศจิกายน 2559

ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์