ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน PDF Print E-mail
Written by beampass   
Monday, 18 July 2016 22:28

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมกับแผนกสามัญ-สัมพันธ์ ได้กำหนดจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน English Integration Camp toward ASEAN เพื่อส่งเสิรมให้นักเรียนนักศึกษา เกิดความกระตือรือร้นทางด้านภาษาต่างประเทศ เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านภาษาต่างประเทศระหว่างกันอย่างกว้างขวาง โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขางานช่างกลโรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Last Updated on Sunday, 24 July 2016 22:38
 
โครงการให้ความรู้และชี้แนะเกี่ยวกับการลงประชามติ PDF Print E-mail
Written by beampass   
Friday, 15 July 2016 10:50

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ จะมาให้ความรู้และชี้แนะเกี่ยวกับการลงประชามติ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ทุกท่านเข้าร่วมฟังการชี้แนะและให้ความรู้ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Last Updated on Friday, 15 July 2016 10:55
 


Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์