ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำงานการเงิน และตำแหน่งยาม ประจำงานอาคารสถานที่ โดยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2560  ถึงวันที่ 19 มกราคม 2560 นั้น บัดนี้การรับสมัครได้สิ้นสุดเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตามไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

 

โครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านความคิด ด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เรื่อง โทษ พิษ ภัยของบุหรี่-สุรา รวมถึงการสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วม ของสถาบันการศึกษา นักศึกษา และเยาวชน ในเรื่องของโทษ  พิษ ภัยของบุหรี่-สุรา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคลุมลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่๐๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

                 ผลปรากฏว่ารายการจ้างก่อสร้างโครงหลังคลุมลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาคือ บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จ ากัด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ   ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่

 

โครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ด้วยทางวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตรวจสภาพ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาจักรยาน ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 และ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


 

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี เพื่อมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง ได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน  รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และประดับแถบ 3 สี เพื่อมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง ได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกัน  รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่องรับสมัครบุคคลากรเพื่อสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และตำแหน่งยาม

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ประจำงานการเงิน และตำแหน่งยาม ประจำงานอาคารสถานที่ จึงประกาศรับสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และตำแหน่งยาม รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมา (ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงซีเอ็นซี อุตสาหกรรมพร้อม โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงซีเอ็นซีอุตสาหกรรมพร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพและโปรแกรม CAD/CAM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นั้น วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาตามไฟล์ที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

ค้นหา

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

"การย้อมผ้าสีดำ สู่ประชาชน"

ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

พิธีมอบริบบิ้นสีดำประดับแขนเสื้อ

เพื่อถวายความอาลัยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

บริการ ตัดผม เสริมสวย ฟรี ในงาน "พม.เพื่อพ่อหลวง"

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึง 1 พฤศจิกายน 2559

ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์