ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา "สารพัดช่างเกมส์ 59"

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา "สารพัดช่างเกมส์ 59" ประจำปี 2559 เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน นักศึกษา ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักใคร่ปรองดองกับเพื่อนต่างทีม และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 โคกวัด จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู  บุคคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) ราคากลางของงานก่อนสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,348,000 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นสี่พันบาท) เอกสารประกอบดาวน์โหลดได้ที่นี่

  1 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

2 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

โครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ด้วยทางวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการจักรยานพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตรวจสภาพ ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาจักรยาน ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 และ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(311) นั้น บัดนี้การเลือกสรรของวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รายชื่อตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดที่นี่)

 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนนาบุคลิกภาพ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

1 การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2559

2 แข่งขันทักษะวิชาชีพตามสาขางาน

3 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย

4 โครงการประกวดมารยาทไทย

5 โครงการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

6 โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย

โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมชมการแข่งขันและร่วมให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน ใน วัน สถานที่ดังกล่าว

 

รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง การติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย และทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ระดับ ปวช.  ปีการศึกษา 2559  สามารดาวน์โหลดได้ที่นี่ (ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย)  (ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงซีเอ็นซี อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพ และโปรแกรม CAD/CAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงซีเอ็นซี อุตสาหกรรม พร้อมโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพ  และโปรแกรม CAD/CAM  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ดังนี้

    1 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

2 เอกสารประกวดราคาซื้อ

3 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 

ประกาศข้อกำหนด กติกา เกณฑ์ มาตรฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ที่สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

    1 ดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา         

    2 ดาวน์โหลดประเภท และเอกสารประกอบ

 

ค้นหา

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

"การย้อมผ้าสีดำ สู่ประชาชน"

ดำเนินการโดย วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

พิธีมอบริบบิ้นสีดำประดับแขนเสื้อ

เพื่อถวายความอาลัยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2559วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

บริการ ตัดผม เสริมสวย ฟรี ในงาน "พม.เพื่อพ่อหลวง"

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ถึง 1 พฤศจิกายน 2559

ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 ด้านหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์