ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม PDF Print E-mail
Written by beampass   
Friday, 01 July 2016 15:11

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ด้วยการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากยิ่งขึ้น คณะกกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญและงานกิจกรรม นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงร่วมกับเทศบาลตำบลอิสาณ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 
กำหนดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับ อศจ. บุรีรีมย์ ประจำปี 2559 PDF Print E-mail
Written by beampass   
Friday, 24 June 2016 17:07

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอกำหนดวันแข่งขันกีฬาหมากล้อมระดับ อศจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 น. โดยการแข่งขันจะจัดที่ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครตามไฟล์ที่แนบบมานี้ (ดาวน์โหลดใบสมัคร)  

 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ PDF Print E-mail
Written by beampass   
Tuesday, 28 June 2016 12:56

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาพชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อนักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันการติดเชื้อเอดส์และรู้ถึงผลเสี่ยงและอันตรายจากเชื้อเอดส์ รวมถึงมีความรู้ในวิธีป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ใน วัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 
โครงการกตเวทิตา บูชาครู เชิดชูสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ ประจำปีการศึกษา 2559 PDF Print E-mail
Written by beampass   
Tuesday, 21 June 2016 11:49

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการกตเวทิตา บูชาครู เชิดชูสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสถานประกอบการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 
«StartPrev123NextEnd»

Page 1 of 3

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์