ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จึงประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอแจ้งรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

ด้วยชมวิชาชีพคหกรรม ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน โดยโครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้นำความรู้ความสามารถในชิชาชีพที่เรียนในการหารายได้พิเศษในระหว่างเรียน

2. เพื่อสรรหาสมาชิกดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ควรยกย่อง

3. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ชมรมวิชาชีพคหกรรม จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคหกรรม

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2560

ด้วยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนครู และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดและหลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา “สารพัดช่างเกมส์ 60” ประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา “สารพัดช่างเกมส์ 60” ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนนักศึกษา ปลูกฝังการเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักใคร่ปองดอง และส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่ดี  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 โคกวัด จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ๆกำหนด

 

กำหนดการลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอแจ้งให้ครูที่ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2560 ลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ทางเว็ปไซต์ http://thaiinvention.net ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 พฤศจิกายน 2560  (ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่)

 

การติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

ด้วยงานแนะแนว วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (กรอกเอกสารที่นี่)

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์