ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น เพื่อคัดเลือกชมรมดีเด่นในด้านการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา และเชิดชูเกียรติชมรมดีเด่นด้านการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมต่างๆ โดจกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าาวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้มีพื้นฐานการอยู่รวมก้นในสังคม โดยยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่ ปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักใช้ชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยของสังคมไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดงกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการดังนี้

    1 โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

    2  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพตามสาขางาน

    3  โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ

    4  โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

    5  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

    6  โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

    7  โครงการประกวดมารยาทไทย

    8  โครงการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

    9  โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย

    10 โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

    11 โครงการประกวดร้องเพลงไทยสากล/สากล

    12  โครงการประกวดพิธีกรและแดนซ์เซอร์ประกอบนักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

    13  โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R

    14  โครงการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธ์ R

       โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสมัครได้ที่แผนกวิชาตามสาขางาน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดกิจกรรมองค์การฯ สมัครได้ที่งานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน 2559

 

ค้นหา


Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์