ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6 วันวชิราวุธ 25 พ.ย.61

ด้วยชมรมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้รับจัดกิจกรรมโครงการถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชการที่ 6 “วันวชิราวุธ” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป การแต่งกายชุดลูกเสือเต็มยศ พร้อมกันที่ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

 

กิจกรรม ลอยกระทง ประจำปี 2561

ด้วยชมรมวิชาชีพคหกรรม ได้รับมอบหมายจากงานกิจกรรมเป็นเจ้าภาพร่วมกิจกรรม "วันลอยกระทง" ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นในบริเวณเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับชุมชนตลาดสด ในการร่วมขบวนแห่ เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปและวัฒนธรรมไทย รู้จักกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อสิ่งที่มีพระคุณ สร้างความรักความสามัคคีต่อนักเรียนนักศึกษาและชุมชนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์กระทงลอย ดำรงความเป็นไทย

ชมรมวิชาชีพคหกรรม จึงขอเชิญสมาชิกองค์การวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1 ประดิษฐ์กระทงลอย

2. ร่วมรำในขบวนแห่

3 ร่วมขบวนแห่

 

โครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ด้วยชมรมวิชาชีพคหกรรม เปิดรับสมัครผู้ทีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ระหว่างเรียนและนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ สร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ เกิดประสบการณ์จริง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ห้องอาหารแผนกคหกรรม อาคารเรียน 1 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

เอกสารผลการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานปี 2560

1 ปกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารปี 2560

2-รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารปี 2560

3-รายงานประจำปี 2560


 

งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

เอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2562 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

แผนการการพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี และ 20 ปี

1-ปกแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี

2-แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี

3-ปกแผนพัฒนาสถานศึกษา 20 ปี

4-แผนพัฒนาสถานศึกษา 20 ปี

 

เอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2561 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์