รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/open?id=1dv49Mv-x8iej7KTLoj4Moq-08K6WWHKG

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) 2563

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.


ข่าวประชาสัมพันธ์

บทเพลง : หน้ากากอนามัยหัวใจอาชีวศึกษา

บทเพลง : หน้ากากอนามัยหัวใจอาชีวศึกษา คำร้อง: สมชาย นิลศรี    ทำนอง: สมชาย นิลศรี  อาขีวศึกษาร่วมใจต้านภัยโควิต-19 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) และวิทยาลัยการอาชีพไกลกังวล

 

ผู้อำนวยการมอบหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์มอบหน้ากากอนามัยให้แก่คณะครูและบุคลากร พร้อมจัดทำอ่างล้างมืออัตโนมัติและตู้ฆ่าเชื้อ Covid-19 

(ดุูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

 

มอบอุปกรณ์ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และชุมชนโคกกลาง

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันให้แก่บุคลากรสู้ภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

รายการอุปกรณ์ป้องกันบุคคลสู้ภัยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)

1.หน้ากากอนามัย (ผ้า)จำนวน 1,000 ชิ้น
2.หน้ากากพลาสติก(Face Shield)จำนวน  200   ชิ้น
3. เจลแอลกอฮอล์จำนวน  80     ชิ้น 

(ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

 

โครงการจัดทำหน้ากากอนามัย มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดทำหน้ากากอนามัยจำนวน1000 ชิ้น มอบให้เหล่ากาชาดบุรีรัมย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 นำโดยท่านผู้อำนวยการ อนันต์ สุขดี  ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

 

โครงการฝึกอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จัดฝึกอบรมการทำแอลกอฮอร์เจล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 นำโดยท่านผู้อำนวยการ อนันต์ สุขดี วันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่)

 

ยกเลิกหนังสือ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๙/๖๐๑ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาและได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การควบคุม การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

มาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๒)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๐๑๙ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๑๕/๑๘๕๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

ปิดสถานศึกษา

ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีคำแถลงการณ์นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่ง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดปิดการเรียนการสอน เพื่อตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นั้น (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๙ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 โดยกระทรวงสาธารสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อต่างๆ ให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถุานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563  ซึ่งมติที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาฝึ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และเสนอให้กำหนดเป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เข้ากรอกข้อมูลคลิกส์ที่นี่)

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์