ข่าวประชาสัมพันธ์

งประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเยาวชนบุรีรัมย์รณรงค์ห่างไกลบุหรี่-สุรา ต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางด้านความคิด ด้านการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เรื่อง โทษ พิษ ภัยของบุหรี่-สุรา รวมถึงการสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วม ของสถาบันการศึกษา นักศึกษา และเยาวชน ในเรื่องของโทษ  พิษ ภัยของบุหรี่-สุรา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพื่อนำไปสู่การสร้างพลังให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมที่ดีต่อไป  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ด้วยชมรมวิชาชีพคหกรรม เปิดรับสมัครผู้ทีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อให้สมาชิกมีรายได้ระหว่างเรียนและนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ สร้างองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการ เกิดประสบการณ์จริง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ห้องอาหารแผนกคหกรรม อาคารเรียน 1 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 

โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและประดับแถบ 3 สี เพื่อให้ลูกเสือได้มีความสามัคคี  รู้จักการใช้ชีวิตร่วมกัน  และตระหนักถึงการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้นักเรียน ระดับ ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาสามัญ – สัมพันธ์ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อความก้าวหน้าสู่สากล และเกิดความกระตือรือร้นทางด้านภาษาต่างประเทศ มีการพัฒนาตนเองทางด้านภาษา โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2562  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

เอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2562 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

แผนการการพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี และ 20 ปี

1-ปกแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี

2-แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี

3-ปกแผนพัฒนาสถานศึกษา 20 ปี

4-แผนพัฒนาสถานศึกษา 20 ปี

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์