ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการเดินทางไกล Day Camp และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี

โดยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ระหว่าง  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง 5 กันยายน 2561 เพื่อให้สมาชิกชมรมลูกเสือและบุคคลทั่วไปทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยทั่วกัน เพื่อให้การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ชมรมลูกเสือวิสามัญ จึงขออนุญาตหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการบนบอร์ดของวิทยาลัยฯ ดังรายละเอียดและข้อความที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยชมรมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้รับจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกล Day Camp และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 บ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการ ดังนี้

1. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพตามสาขางาน

3. โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ

4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

5. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

6. โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

7. โครงการประกวดมารยาทไทย

8. โครงการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

9. โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย

10. โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

11. โครงการประกวดร้องเพลงไทยสากล

12. โครงการประกวดร้องเพลงสากล

13. โครงการประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง

14. โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R

15. โครงการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R

          โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสมัครได้ที่แผนกวิชาตามสาขางาน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดกิจกรรมองค์การฯ สมัครได้ที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23  กันยายน  2561

 

โครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา         ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนไทย ได้เรียนรู้การมีมารยาทแบบสังคมไทย และการวางตัวในการสมาคมกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการอบรมเยาวชนอาชีวะมัคคุเทศก์สู่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยคณะกรรมการชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเยาวชนอาชีวะมัคคุเทศก์สู่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านภาษาต่างประเทศ รู้คำศัพท์เบื้องต้น เกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ การถามทางและบอกทาง การบอกตำแหน่งและที่ตั้งของสถานที่ สามารถพูดแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น เพื่อคัดเลือกชมรมดีเด่นในด้านการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา และเชิดชูเกียรติชมรมดีเด่นด้านการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมต่างๆโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา)

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา (เลือกตั้งนายกองค์การฯ ระดับสถานศึกษา)เพื่อหาคณะกรรมการองค์การชุดใหม่เข้ามาทำงานแทนคณะกรรมการชุดเก่า ที่จะหมดวาระลง และส่งเสริมการแสดงออกถึงสิทธิและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาตามวิถีระบอบประชาธิปไตย รวมถึงฝึกการใช้สิทธิในการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ ตามระบบประชาธิปไตย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ค่านิยม ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ค่านิยม ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนโครงการกิจกรรม ที่จะใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาลัยฯได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำแผนโครงการกิจกรรมลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญครูที่ปรึกษาองค์การ ครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการองค์การฯ และคณะกรรมการชมรม เข้าร่วมอบรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์