ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการพิธีเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี)

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพิธีเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี) เพื่อให้ลูกเสือเกิดความซาบซึ้งในอุดมการณ์ของลูกเสือวิสามัญได้แสดงความระลึกถึงผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยและลูกเสือโลกรวมถึงเรียนรู้วิธีการของลูกเสือตามแบบสากล  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 จึงขอเชิญผู้กำกับลูกเสือและนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อม อศจ.บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ระดับ อศจ.บุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญคณะครูผู้ควบคุมกีฬาหมากล้อม ระดับ อศจ.บุรีรัมย์ เข้าร่วมการแข่งขันในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมการแข่งได้จากไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้  (ดาวน์โหลดใบสมัครรายบุคคล  ,  ดาวน์โหลดใบส่งรายชื่อนักศึกษา   , ดาวน์แผงรูปนักกีฬา)

 

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ กำหนด วัน เวลา การลงทะเบียน 1-2562

 ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
เรื่อง กำหนด วัน เวลา การงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
พร้อมรายละเอียดค่าเทอม

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย“ ระลึกสุนทรภู่ บรมครูภาษาไทย ”

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ และแผนกสามัญสัมพันธ์ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย“ ระลึกสุนทรภู่ บรมครูภาษาไทย ”เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะภาษาไทยแก่นักเรียนนักศึกษา ให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการใช้เว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการใช้เว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลทางห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต และพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งสามารถใช้เว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆของอาชีวศึกษาโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เข้ากรอกข้อมูลคลิกส์ที่นี่)

 

กำหนดการเข้าปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

งานกิจกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์การแต่งกายประจำวัน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: ชุดนักเรียน สถานศึกษาเดิม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: ชุดแดงอาชีวะกางเกงวอร์ม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การแต่งกาย: เสื้อยืดสีขาวไม่มีลวดลาย กางเกงวอร์ม
หมายเหตุ: ยกเลิกการพักค้างแรมโดยให้เดินทางไปกลับแทน

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์