ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณวัดกลางพระอารามหลวง จึงขอเชิญผู้กำกับลูกเสือและนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

กิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ๙ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ ๑ และแห่งที่ ๒ จึงขอเชิญผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

แผนการการพัฒนาสถานศึกษาระยะ 5 ปี และ 20 ปี

1-ปกแผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี

2-แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ปี

3-ปกแผนพัฒนาสถานศึกษา 20 ปี

4-แผนพัฒนาสถานศึกษา 20 ปี

 

เอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการปี 2561 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศสู่ Thailand 4.0 ระหว่างไทย – เวียดนาม

ด้วยคณะกรรมการชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศสู่ Thailand 4.0 ระหว่างไทย – เวียดนาม เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนในสาขางาน นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ การเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ขอแสดงรายละเอียดงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ดังไฟล์ที่แนบมากับประกาศนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่)

 

เอกสารผลการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานปี 2560

1 ปกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารปี 2560

2-รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารปี 2560

3-รายงานประจำปี 2560


 

โครงการส่งเสริมการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน

ด้วยชมวิชาชีพคหกรรม ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน โดยโครงการที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้นำความรู้ความสามารถในชิชาชีพที่เรียนในการหารายได้พิเศษในระหว่างเรียน

2. เพื่อสรรหาสมาชิกดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ควรยกย่อง

3. เพื่อให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ชมรมวิชาชีพคหกรรม จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ผ่านครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพคหกรรม

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์