รายละเอียดเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/open?id=1dv49Mv-x8iej7KTLoj4Moq-08K6WWHKG

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) 2563

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส.


ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๙ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคปอดอักเสบ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนและแพร่ขยายเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะเป็นผู้รับเชื้อได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 โดยกระทรวงสาธารสุขได้แจ้งเตือนผ่านสื่อต่างๆ ให้เฝ้าระวังและติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และวิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถุานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563  ซึ่งมติที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาฝึ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และเสนอให้กำหนดเป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

 

ระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

ด้วยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้จัดทำระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จึงขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วร่วมกรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (เข้ากรอกข้อมูลคลิกส์ที่นี่)

 

ค้นหา

Facebook วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์