โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพตามสาขางาน

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์, ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง, ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์, ชมรมวิชาชีพเชื่อมโลหะ ,ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน, ชมรมวิชาชีพการบัญชี, ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และชมรมวิชาชีพคหกรรม (อาหารและโภชนาการ+ผ้าและเครื่องแต่งกาย) ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือวิชาชีพตามสาขางาน เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือด้านวิชาชีพในสาขางานก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น โดยกิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยทดสอบภาคทฤษฎีในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ แผนกวิชาตามสาขางาน  จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา