โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีป้องกันการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รู้ถึงผลเสี่ยงและอันตรายจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา