โครงการพิธีเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี)

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพิธีเตรียมเข้าประจำกองลูกเสือ (ประดับแถบ 2 สี) เพื่อให้ลูกเสือเกิดความซาบซึ้งในอุดมการณ์ของลูกเสือวิสามัญได้แสดงความระลึกถึงผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยและลูกเสือโลกรวมถึงเรียนรู้วิธีการของลูกเสือตามแบบสากล  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 จึงขอเชิญผู้กำกับลูกเสือและนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา