โครงการวันสุนทรภู่

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพช่างยนต์ และแผนกสามัญสัมพันธ์ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติและความสำคัญของวันสุนทรภู่ ส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ด้านทักษะภาษาไทยแก่นักเรียนนักศึกษา ให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญ และคุณค่าของภาษาไทย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา