โครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษา ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเล่นกีฬามากยิ่งขึ้น อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน นักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป  โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ๆกำหนด

ค้นหา