โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ

ด้วยคณะกรรมการชมรมดนตรีและนันทนาการ และกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันที่ดี  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาและสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีในการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา