โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการใช้เว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและการใช้เว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษารู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองฝึกทักษะด้านการสืบค้นข้อมูลทางห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต และพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกทั้งสามารถใช้เว็ปไซต์ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ในการสืบค้นข้อมูลต่างๆของอาชีวศึกษาโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา