โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนสร้างเสริมให้นักเรียนนักศึกษา  ได้มีเจตคติในการระลึกถึงพระคุณแม่และเห็นความสำคัญของบุพการี โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2561  เวลา 17.00 น. ณ โดมสวนรมย์บุรี จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา