โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ค่านิยม ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนโครงการกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ค่านิยม ๑๒ ประการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนโครงการกิจกรรม ที่จะใช้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิทยาลัยฯได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำแผนโครงการกิจกรรมลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดีต่อนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญครูที่ปรึกษาองค์การ ครูที่ปรึกษาชมรม คณะกรรมการองค์การฯ และคณะกรรมการชมรม เข้าร่วมอบรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา