โครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการบัญชี ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา         ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมมารยาทไทยและการสมาคม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนไทย ได้เรียนรู้การมีมารยาทแบบสังคมไทย และการวางตัวในการสมาคมกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2561  เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา