โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ คณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และประกวดกิจกรรมองค์การฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมโครงการ ดังนี้

1. โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพตามสาขางาน

3. โครงการตอบปัญหาทางวิชาการ

4. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

5. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้

6. โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

7. โครงการประกวดมารยาทไทย

8. โครงการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

9. โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย

10. โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

11. โครงการประกวดร้องเพลงไทยสากล

12. โครงการประกวดร้องเพลงสากล

13. โครงการประกวดแดนเซอร์ประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง

14. โครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธุ์ R

15. โครงการประกวดวงดนตรีสากลคนพันธุ์ R

          โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้นปี ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสมัครได้ที่แผนกวิชาตามสาขางาน ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประกวดกิจกรรมองค์การฯ สมัครได้ที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23  กันยายน  2561

ค้นหา