โครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการประกวดผลงานชมรมวิชาชีพดีเด่น เพื่อคัดเลือกชมรมดีเด่นในด้านการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา และเชิดชูเกียรติชมรมดีเด่นด้านการปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชมรมต่างๆโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา