โครงการเดินทางไกล Day Camp และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี

โดยขออนุญาตประชาสัมพันธ์ระหว่าง  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ถึง 5 กันยายน 2561 เพื่อให้สมาชิกชมรมลูกเสือและบุคคลทั่วไปทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยทั่วกัน เพื่อให้การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ชมรมลูกเสือวิสามัญ จึงขออนุญาตหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตามโครงการบนบอร์ดของวิทยาลัยฯ ดังรายละเอียดและข้อความที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยชมรมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ ได้รับจัดกิจกรรมโครงการเดินทางไกล Day Camp และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญประดับแถบ 3 สี ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 บ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ค้นหา