โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัย "คนดี ศรีอาชีวะ วช.บร."

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างวินัย "คนดี  ศรีอาชีวะ วช.บร." เพื่อเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และนำไปสู่การปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัย มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดบุรีรัมย์ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา