โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน และนอกสถานศึกษา

ด้วยคณะกรรมการชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน และนอกสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16-17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 และวัดป่าวนานุรักษาราม จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา