โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ด้วยคณะกรรมการชมรมเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ แห่งที่ 2 จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา