โครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถานบริการชุมชน

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถานบริการชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าวนานุรักษาราม จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา