โครงการกตเวทิตา บูชาครู เชิดชูสถานประกอบการและหน่วยงานราชการ

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการกตเวทิตา  บูชาครู  เชิดชูสถานประกอบการและหน่วยงานราชการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนนักศึกษา และให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ กับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ค้นหา