ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังและติดตามสถุานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563  ซึ่งมติที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) มาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาฝึ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และเสนอให้กำหนดเป็นมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

ค้นหา