มาตราการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๒)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๐๑๙ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑ และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๑๕/๑๘๕๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

ค้นหา