ข้อมูลบุคลากร

อัตรากำลังวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกข้าราชการตามอันดับ ท/คศ.

ลำดับที่

อันดับ ท/คศ.

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

1.

ครู อันดับ คศ.3

2

3

5

2.

ครู อันดับ คศ.2

8

8

16

3.

ครู อันดับ คศ.1

5

3

8

4.

ลูกจ้างประจำ

4

3

7

5.

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

3

1

4

6.

ลูกจ้างชั่วคราว

- ครูสอนพิเศษ

18

5

23


- เจ้าหน้าที่ธุรการ

15

3

18


- นักการภารโรง ยาม คนงาน

9

3

12


รวมทั้งสิ้น

64

29

93


ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายอนันต์

สุขดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ชำนาญการพิเศษ

2

นายวิรัช

สุวรรณทา

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชำนาญการพิเศษ

3นายวิรัชสุวรรณทารองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือชำนาญการพิเศษ
4นายวิริยะพัฒนาวิศิษฎ์รองฝ่ายบริหารทรัพยากรชำนาญการ
5นายโชคชูชาติเชื้อรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา-สาขาวิชายานยนต์

ลำดับที่

  ชื่อ   

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายอภิชาติ 

เครือณรงค์สันติ

ครู

ชำนาญการ

2

นายนฤนาท

มะลาไวย์

ครูพิเศษสอน

-

3

นายธีระยุทธ

ฤทธิ์ศิริชัย

ครูพิเศษสอน

-

4

นายสานิตย์

แสนบุปผา

ครูพิเศษสอน

-

5ว่าที่ร.ต.ฤทธิชัยศิริแววครูสอนพิเศษ-
6ว่าที่ร.ต.กิตติศักดิ์แสนยามาทครูสอนพิเศษ-
7นายพิพัฒน์วงศ์ขันธ์ครูสอนพิเศษ-
     8นายบุญมีนครศรีครูพิเศษสอน-


สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายสุบิน

สิมมาอ่อน

ครู

ชำนาญการ

2

นายศิวกร

ธนาพงษธร

ครู

ชำนาญการ

     3นายพงษ์ฤทธิ์สงครามครูชำนาญการ
     4นายสมบัติมุงเคนครูชำนาญการ
5นายณัฐวุฒิซำรัมย์ครูชำนาญการ
     6นายวรวุฒิศรีนนท์ครูพิเศษสอน-
     7นายวสันต์เหวยรัมย์ครูพิเศษสอน-


สาขาไฟฟ้ากำลัง

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายเสกสรรค์

สุเทียบตะวัน

ครู

ชำนาญการ

2

นายเดชาธร

ยืนยงชาติ

ครู

ชำนาญการ

3

นายวินัฐ

นาคประสพ

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

-

     4นายภาคภูมิบัวบานครูพิเศษสอน-


สาขางานเชื่อมโลหะ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นายธานี

ชมสุข

ครู

ชำนาญการ

2

นายชลธี

กิชะรัมย์

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

-

3

นายจักรกฤษณ์

ทิวคู่

ครูพิเศษสอน

-สาขาช่างกล
ลำดับที่        ชื่อ                นามสกุล                                                  ตำแหน่ง                                                    วิทยฐานะ         
1นายนิตินัยชัยเสนาครูชำนาญการ
   2นายพิสุทธิ์สีพรมทองครูพิเศษสอน-
   3นายพัฒนศักดิ์เพียรโคตรครูพิเศษสอน-
   4นายณัฐพลแก้วประโคนครูพิเศษสอน-
   5นายธเนศทับสุลิครูพิเศษสอน-สาขาเทคนิคพื้นฐาน
ลำดับที่         ชื่อ                นามสกุล                                         ตำแหน่ง                                                           วิทยฐานะ          
   1นายสุรสิทธิ์ปักกะทานังครูชำนาญการ
   2นายนราวุฒิแต่งสุวรรณครูพิเศษสอน-สาขาการบัญชี

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางอรวรรณ

สันติชานุวัตร

ครู

ชำนาญการพิเศษ

2

นางทิพวรรณ

ตีรชาติ

ครู

ชำนาญการ

3 นางนนทลีชัยเสนา ครู ชำนาญการ

4

นางสมสมร

วังคีรี

ครู

ชำนาญการ

     5นางสาวจรรยพรแพงนอกพนักงานราชการ ตำแหน่งครู-


สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางสาวพนิดา

เขียวเมืองน้อย

ครู

ชำนาญการ
2 นางปรียาภรณ์ อ่อนกัณหา ครู ชำนาญการ

3

นายมรกต

ดุสิตณรงค์

พนักงานราชการ ตำแหน่งครู

-

4

นายอนุชา

ถาวรรัตน์

ครูพิเศษสอน

-

5

นางอรนุช

ธุระพันธ์ครูพิเศษสอน

-


สาขาคหกรรม

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางสาวบรรจงรัตน์

สุขเรืองศรี

ครู

ชำนาญการพิเศษ

2

นางอัญชลี

อินอ่อน

ครู

ชำนาญการพิเศษ

3

นางวาสนา

สุเทียบตะวัน

ครู

ชำนาญการ

4

นางวลัยลักษณ์

ทองสุขใส

ครู

ชำนาญการ


แผนกวิชาสามัญ/สัมพันธ์

ลำดับที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

1

นางพรรณทิพย์

เหง้าพรหมมินทร์

ครู

ชำนาญการ

2

นางจันทร์ทิรา

อินทร์ปรางค์

ครู

ชำนาญการ

     3นางสาววัลลภาอินกะสังข์ครูชำนาญการ
     4 นางเกวลิน สุริยะสุขประเสริฐ ครู ชำนาญการ
     5นางจิดาภาสุขจิตต์ครูพิเศษสอน-
     7นางสาวอุษาดียิ่งครูพิเศษสอน-
     8Miss.RosarioT.Escuadraครูพิเศษสอน-
     9นางสาวนวพรทรงวิชาครูพิเศษสอน-
    10นายพยัคฆ์สวัสดีครูพิเศษสอน-


แผนกเสริมสวย
ลำดับที่           ชื่อ                         นามสกุล                  ตำแหน่ง           
    1นางธิดาทรัพย์สินลูกจ้างประจำ
    2นางดวงดาวบุปผาชาติลูกจ้างประจำ
    3นางศิริวรรณสุวรรณกาญจน์ลูกจ้างประจำ


ลูกจ้างประจำ
ลำดับที่           ชื่อ                         นามสกุล                      ตำแหน่ง             
   1นายสุวรรณ์ชุดพิมายช่างเหล็ก
   2นายจันทร์ทองวังสังข์พนักงานบริการ ส2/หัวหน้า
   3นายพรชัยโสนาคาพนักงานขับรถ  ส2/หัวหน้า
   4นายศรีน้อยเคียงรัมย์ช่างไม้ลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับที่            ชื่อ                      นามสกุล          
ื   1นางปรวรรณบุตรคูณ
   2นางสาวเสาวณีย์สมหาญ
   3นายกิตติพงษ์หอมนวล
   4นางสาวสุนิสาขันทัพไทย
   5นางสาวอรวรรณภาวิเเสริฐรัมย์
   6นางสาววรรณภาปุสารัมย์
   7นางสาวจารุวรรณจารัมย์
   8นางสาวจันจิราเจริญเนตร
   9นางสาวเกศรินทร์กำไรเงิน
  10นายกิตติศักดิ์สุริพุทธ
  11นายเกรียงไกรอิ่มมณี
  12นายสมพรเพิ่มพูน
  13นางละมัยชุดพิมาย
  14นางสาวมณีคะติรัมย์
  15นางรัชรินทร์บุญธรรม
  16นายนะครินทร์ปลื้มกมล
  17นายสุรศักดิ์ทองเรือง
  18นายลวงอิ่มรัมย์
  19นายประสารยุดรัมย์
  20นายเกียรติศักดิ์กลิ่นสุวรรณ
  21นางศรัญญาวงศ์คำ
  22นายฤทธิรงค์ดุสิตณรงค์
  23นางกัญญาณัฐปุระหล่า
  24นายวรรณกรปิดจะยัง
  25นางสาวกชมนบุญธรรม
  26นางสาวฐิติมาภรณ์ชำรัมย์
  27นางสาวภาสินีมีศรี
  28นางสาวจตุพรสงคราม
  29นางสาวสุธีมาโกรัมย์
  30นายวันชัยมามีผล

ค้นหา