ข้อมูลการทำเอกสารงานราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลการทำเอกสารราชการ

1  คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการไทย

2  ตารางเปรียบเทียการตั้งค่า

3  การตั้งค่าระยะหนังสือราชการ

4  ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอกวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์