โครงการสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

ด้วยคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพฯ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องเพื่อให้นักเรียนนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องตามสาขางานได้รู้จักคุ้นเคย สนิทสนมมีความรักต่อกันยิ่งขึ้นปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษา รักและศรัทธาต่อสาขางานวิชาชีพ และวิทยาลัยฯและเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษา รู้รักสามัคคี รู้กาลเทศะ มีสัมมาคราวะ มีคุณธรรม จริยธรรมโดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 14  มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน