โครงการอบรมเยาวชนอาชีวะมัคคุเทศก์สู่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยคณะกรรมการชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเยาวชนอาชีวะมัคคุเทศก์สู่เมืองท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านภาษาต่างประเทศ รู้คำศัพท์เบื้องต้น เกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆ การถามทางและบอกทาง การบอกตำแหน่งและที่ตั้งของสถานที่ สามารถพูดแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ จึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน